Prisijungti

 
   

Apie LPS      Narystė      LPS nariai      Renginiai      EuroPsy      Vaikams      Klientams      Reglamentavimas      Žurnalistams      Tėvams ir specialistams      COVID-19       Profesinė etika      Kontaktai      EN

Naujienos  /   LPS Naujienlaiškiai  /   Kitų organizacijų naujienlaiškiai  /  

           

                

                   


 
.

 

 

Medicinos psichologijos praktika bus licencijuojama nuo 2021 m. gegužės 1 d.


2020 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymą (Nr. XIII-3222). Įstatymu reglamentuojama asmens sveikatos priežiūros specialistų, įskaitant medicinos psichologus, vertimosi asmens sveikatos priežiūros praktika sąlygos: profesinės kvalifikacijos įgijimo sąlygos, specialisto teisės verstis asmens sveikatos priežiūros praktika įgijimo, įgyvendinimo ir panaikinimo sąlygos bei specialisto profesinės teisės ir pareigos.

Įstatyme apibrėžta, kad medicinos psichologas yra asmens sveikatos priežiūros specialistas (toliau – specialistas). Medicinos psichologas – tai asmuo, įgijęs medicinos psichologo profesinę kvalifikaciją ar jai lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.

Medicinos psichologo profesinė kvalifikacija įgyjama kartu su psichologijos studijų krypties socialinių mokslų bakalauro ir magistro kvalifikaciniais laipsniais baigus universitetines pirmosios pakopos psichologijos studijas ir antrosios pakopos sveikatos psichologijos ar klinikinės psichologijos studijas arba įgijus jai lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.Užsienyje įgyta profesinė kvalifikacija pripažįstama teisės aktų nustatyta tvarka; pripažinimą vykdo Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – licencijas išduodanti institucija).

Verstisasmens sveikatos priežiūros praktika (toliau – praktika) turi teisę specialistas, turintis galiojančią asmens sveikatos priežiūros praktikos licenciją (toliau – licencija). Verstis praktika specialistas gali tik asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, kuri turi licenciją teikti atitinkamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Licenciją išduoda, atsisako ją išduoti, vykdo jos sąlygų laikymosi priežiūrą, sustabdo ar panaikina licencijos galiojimą licencijas išduodanti institucija. Licencija išduodama pagal specialisto įgytą profesinę kvalifikaciją neterminuotam laikui, jeigu yra įvykdytos sąlygos: specialistasturi teisę dirbti Lietuvos Respublikoje; specialisto valstybinės kalbos mokėjimo lygis atitinka Vyriausybės nustatytus reikalavimus; specialistas yra įgijęs profesinę kvalifikaciją; specialistas neserga trukdančiomis verstis praktika ligomis; specialistui įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nėra atimta teisė verstis asmens sveikatos priežiūros praktika; teismas nėra pripažinęs specialisto neveiksniu ar ribotai veiksniu asmens sveikatos priežiūros srityje; specialistasnustatyta tvarka tobulino savo profesinę kvalifikaciją, jeigu po profesinės kvalifikacijos įgijimo praėjo daugiau kaip dveji metai; specialistas įvykdė nustatytus reikalavimus, jeigu licencijos galiojimas jam buvo panaikintas.

Specialistas, siekiantis gauti licenciją, licencijas išduodančiai institucijai pateikia deklaraciją apie ketinimą verstis praktika, jeigu profesinę kvalifikaciją įgijo ne anksčiau kaip prieš dvejus metus ir jeigu specialistui netaikytina užsienyje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procedūra; specialistas deklaruoja, kad profesinę kvalifikaciją įgijo ne anksčiau kaip prieš dvejus metus ir jam netaikytina užsienyje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procedūra, patvirtina, kad nėra pagrindų, dėl kurių atsisakoma išduoti licenciją, ir įsipareigoja per 30 dienų pateikti reikalingus dokumentus. Specialistas, siekiantis gauti licenciją, pateikia paraiškąišduoti licenciją, jeigu jis profesinę kvalifikaciją įgijo anksčiau negu prieš dvejus metus arba ne anksčiau kaip prieš dvejus metus, tačiau specialistui taikytina užsienyje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procedūra.

Licencijas išduodanti institucija skelbia savo interneto svetainėje šiuos aktualius duomenis: licencijos numerį, licencijos turėtojo vardą, pavardę, spaudo numerį, licencijos turėtojo praktikos rūšį, licencijos išdavimo, galiojimo sustabdymo ir panaikinimo datas.

Už licencijos išdavimą imama nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

Licencijas išduodančios institucijos sprendimai atsisakyti išduoti licenciją, sustabdyti ar panaikinti licencijos galiojimą gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Specialistas turi teisę atsisakyti teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jeigu tai prieštarauja profesinės etikos principams arba gali sukelti realų pavojų paciento, specialisto gyvybei, išskyrus atvejus, kai teikiama būtinoji medicinos pagalba.

Specialisto pareigos: licencijas išduodančiai institucijai dienos pateikti reikalingus dokumentus; tobulinti savo profesinę kvalifikaciją; ne rečiau kaip kas penkerius metus pranešti licencijas išduodančiai institucijai apie profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir asmens sveikatos priežiūros praktiką; nediskriminuoti pacientų dėl lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų; gerbti pacientų teises, jų nepažeisti; laikytis medicinos normų reikalavimų, profesinės etikos principų; tvarkyti praktikos dokumentus nustatyta tvarka; pranešti teisėsaugos bei kitoms įgaliotoms valstybės institucijoms apie sužalotus pacientus, kuriems žala galėjo būti padaryta nusikalstama veika; specialisto kompetencijai nepriskirtais atvejais pacientui suteikti būtinąją pagalbą ir pacientą pasiųsti pas gydytoją, turintį licenciją verstis atitinkama medicinos praktika.

Įstatymas įsigalioja 2021 m. gegužės 1 d. Vyriausybė ir sveikatos apsaugos ministras iki 2021 m. balandžio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus. Specialistai, turintys įstatyme nustatytą profesinę kvalifikaciją, kurie iki šio įstatymo įsigaliojimo teikė atitinkamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, gali teikti šias paslaugas neturėdami licencijos iki 2022 m. gruodžio 31 d.; nuo 2023 m. sausio 1 d. šie specialistai asmens sveikatos priežiūros praktika gali verstis tik turėdami galiojančią licenci.

 

 

 

 

LPS renginiai
 
 


 
 

Apie LPS

Apie LPS
Prezidentė
Valdyba
Komitetai, grupės ir komisijos
Apdovanojimai
Biuras
Leidiniai
LPS savanorystės programa
Skirkite 1,2% GPM
Prisidėkite prie LPS veiklos!
LPS metinės ataskaitos
Privatumo politika
   Narystė

Apie narystę
Psichologams
Mokestis
Narystės anketa
   LPS nariai

LPS narių sąrašas
LPS Garbės nariai
LPS Partneriai
   Renginiai

Renginių grafikas
   EuroPsy

   Vaikams

Ko tikėtis iš psichologo?
Kokias atvejais gali padėti psichologas?
Kuo skiriasi psichologas, vaikų ir paauglių psichiatras, psichoterapeutas?
Kur rasti psichologą?
   Klientams

Kada kreiptis į psichologą?
Kuo skiriasi psichologas, psichiatras, psichoterapeutas ir kiti „psi“?
Ko tikėtis iš psichologo?
Kur rasti psichologą?
Kaip paruošti vaiką vizitui pas psichologą?
Esu bedarbis, gyvenu Vilniuje. Kur galėčiau gauti nemokamas ar už nedidelę kainą psichoterapines paslaugas?
Filmų ir Knygų psichikos sveikatos temomis sąrašai
   Reglamentavimas

   Žurnalistams

   Tėvams ir specialistams

   COVID-19

COVID-19
   Profesinė etika

Psichologų profesinės etikos kodeksas
Kaip pateikti nusiskundimą
EFPA etikos metakodeksas
Bendravimas su žiniasklaida
Mokslinių tyrimų etikos komisijos universitetuose
   Kontaktai